• 0254 542152
  • adiapavaleajiului@gmail.com
Sleek & Beautiful

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

“Apa Valea Jiului”

Asociaţie constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Informaţii complete

Bine aţi venit!

Sleek & Beautiful

OBIECTIVE

Obiectivele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Valea Jiului”

Sleek & Beautiful

STATUT

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Valea Jiului”

Sleek & Beautiful

HOTĂRÂRI AGA

Hotărârile generale ale acţionarilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Valea Jiului”

Sleek & Beautiful

INFORMAŢII UTILE

Informaţii de interes public

Despre noi

Prezentare A.D.I.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Valea Jiului” s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul “poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Conform prevederilor legale şi a regulilor de atribuire “in-house”, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra decizilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului.

În scopul realizării investiţiilor propuse prin Axa prioritara 1-“Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul Programului Operational Sectorial POS Mediu, regionalizarea a reprezentat o condiţie de bază pentru implementarea strategiei propuse pentru această axa. Din punct de vedere instituţional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de unităţile administrative-teritoriale, având la baza trei elemente instituţionale cheie:

              1.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

              2.Operatorul regional

              3.Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

Astfel, în anul 2008, în conformitate cu Legea 215/2001, a fost constituită „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA VALEA JIULUI prin asocierea Consiliului Județean HUNEDOARA cu Municipiul Petroşani, municipiul Vulcan, Municipiul Lupeni, Oraşul Aninoasa, Oraşul Petrila şi oraşul Uricani.

Asociația reprezintă o structura de cooperare cu personalitate juridică, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii. ADI are statut de asociaţie de utilitate publică, de drept privat (este creată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).

Asociația este partener al Operatorului Regional – S.C. APASERV Valea Jiului S.A- ca organ unic de decizie şi coordonare și exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul acestuia.

Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare a fost semnat în anul 2009.

Începând cu anul 2011, în Valea Jiului a început implementarea efectivă a proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”