• 0254 542152
 • adiapavaleajiului@gmail.com

Obiective

Asociatia se constituie in scopul reglementării, infiintării, organizării, finantarii, exploatării, monitorizării si gestionării in comun a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare (denumit in continuare Serviciul) pe raza de competentă a unitătilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investici publice de interes zonal sau regional, destinate infiintării, modernizării si/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilitâri publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită in continuare Strategia de dezvoltare).

Asociatii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociatiei este interesul generai al locuitorilor de pe raza unitâtilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătătirea calitătii Serviciului, in conditiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul “poluatorul plăteste”, atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitătii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 • Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va realiza, in baza unui Contract de Delegare a Gestiunii (denumit in continuare Contractul de Delegare) atribuit direct, conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificârile si completările ulterioare, si ale art. 211 din Legea 241/2006 cu modificările si completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definii de art. 2 lit.g1 din Legea 51/2006, cu modificarile si completante ulterioare, al cărui capitai social va fi detinut integral de unitati administrativ teritoriale membre ale Asociatiei( denumit in continuare Operatorul ).

Obiectivele Asociatiei sunt următoarele:

 1. sa încheie contractul de delegare cu operatomi, prevazut la art. 17 alin. (2) lit.a) din prezentul Statut, in numele si pe seama asociatilor, care vor avea împreunâ calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare.
 2. sa exercite drepturile specifìce de control si informare privind operatorul, conform prezentului Statut si Actului Constitutiv al acestuia;
 3. sa constituie interfata pentru discutii si sa fíe un partener activ pentru autoritătiile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes intercomunitar;
 4. sa aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
 5. sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitarâ aferentă Serviciului;
 6. sa monitorizeze executarea contractului de delegare si sa informeze regulat asociatii despre aceasta;
 7. sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand realizarea obiectivelor Asociatiilor in legatura cu Serviciul:
 8. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure pe de o parte sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare si/sau bază suport a contractării de credite rambursabile ori partial rambursabile iar, pe de alta parte, sa nu depăsească limitele de supotabilitate ale populatiei;
 9. aplicarea principiului solidaritatii;
 10. impiementarea si aplicarea permanenta a principiului poluatorul plateste;
 11. cresterea progresiva a nivelului de acoperire al Serviciului;
 12. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului si gestiunea administrativa si comercială eficientă a acestuia;
 13. mentinerea calitătii tehnice si intretinerea eficientă a echipamentelor si lucrărilor legate de Serviciu;
 14. buna gestiune a resurselor umane;
 15. să acorde sprijin asociatilor si operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare necesare implementării strategici de dezvoltare.

Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut asociatii mandatează Asociatia conform art. 10 alin. 5 din Legea 51/2006 cu modificârile si completările ulterioare, să exercite pe seama si in numele lor următoarele drepturi si obligatii legate de Serviciu:

 1. elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului;
 2. coordonarea proiectarii si executiei lucrărilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelată cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
 3. urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta ai Serviciului, stabiliti prin Contractul de Delegare a Gestiunii in vederea asigurarii gestionarii si administrarii Serviciului de catre operator pe criterii de eficienta economica si manageriala si aplicarea măsurilor corective si a penalitatilor prevazute de Contractul de Delegare, in situatia in care operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea Serviciului;
 4. consultarea asociatiilor de utilizatori in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalitatilor de organizare si functionare a Serviciului;
 5. medierea conflictelor dintre utilizatori si operator, la cererea uneia dintre parti;
 6. monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operator prin Contractul de Delegare cu privire la:
  – modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator, in special respectarea indicatorilor de performanta, inclusiv in relatia cu utilizatorii;

  – modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitati publice, mai ales exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privât al asociatilor, afectate Serviciului;

  – asìgurarea protectiei mediului si a domeniului public;

  – asigurarea protectiei utilizatoriilor;

 7.  solicitarea de informaci cu privire la nivelul si calitatea Serviciului fumizat/prestat si cu privire la modul de întretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a asociatilor, încredintate pentru realizarea Serviciului;
 8. invitarea operatorului pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute în relatia cu utilizatorii Serviciului;
 9. stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a delegarii prevazute in contractul de delegare;
 10. aprobarea, de la data la care asociatii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare si a stabilirii preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor propuse de operator;
 11. elaborarea si aprobarea caietului de sarcini si a regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului;
 12. păstrarea, in conditile legii, a confidentialitătii datelor si informatiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.